سه‌شنبه 6 آذر 1386

حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم.

                                                                                            (دانته)

 

همیشه آنان که سر وقت حاضر میشوند از تاخیر ناراحت میشوند

                                                                                            (دانته)