سه‌شنبه 6 آذر 1386

علوم کامپیوتر یعنی::::::::::::::::::::::::::::

ع :علم

ل: لیاقت

و :وقار

م : متانت

ک : کوشش

ا :ادب

م :مهارت

پ : پویندگی

ی : یکرنگی

و : ورزیدگی

ت :توانمندی

ر: راست میگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟